SOUVISLÁ ODBORNÁ PRAXE ŽÁKŮ 4. ROČNÍKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

 

 

TERMÍNY: 10. 9. – 21. 9. 2018

 

 

TERMÍNY PRO ODEVZDÁNÍ POTVRZENÝCH DOHOD:  do 5. 9. 2018

 

 

PRAVIDLA PRO PLNĚNÍ SOUVISLÉ ODBORNÉ PRAXE 

 

PRAVIDLA PRO PLNĚNÍ SOUVISLÉ ODBORNÉ PRAXE 

 

1)   Žáci v průběhu školního roku absolvují odbornou praxi v rozsahu 2 týdnů.  

2)   Žáci si praxi sjednávají sami po předchozí dohodě s danou firmou.

3)   Všichni žáci si ze stránek školy (ISAS) stáhnou „Dohodu o zajištění odborné praxe“. Dohodu si vytisknou (nakopírují) ve třech vyhotoveních, které nechají potvrdit v organizaci, kde budou praxi vykonávat, od zákonného zástupce a odevzdají tři vyhotovení dohody třídnímu učiteli (viz. termín odevzdání dohody), který všechny smlouvy najednou nechá potvrdit.  

Jedno vydání obdrží škola (ZŘ Sady) dále zákonný zástupce žáky a organizace poskytující praxi, která dále obdrží „Požadavky na praxi“.

4)   Žáci musí být před započetím praxe proškoleni v BOZP (první den praxe).

5)   Žáci první den praxe odevzdají odpovědnému pracovníkovi organizace zajišťující praxi „Docházkový list“ a „Doklad o vykonané odborné praxi studentů“, který jim ho po skončení praxe potvrzený vrátí.

6)   Žáci odevzdávají po skončení praxe tyto písemnosti:               

a)   docházkový list (třídní učitel),               

b)   potvrzení o proškolení BOZP (Ing. Věra Portová)

 

všechny potřebné formuláře jsou ke stažení na internetu (odborná praxe).

 

7)   Splnění požadavků odborné praxe je podmínkou pro postup do vyššího ročníku.    

8)   Onemocní-li žák v průběhu praxe, je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit (první den neschopnosti) organizaci poskytující praxi i škole a dohodnout si náhradní plnění.   

9)   V průběhu praxe si jsou žáci vědomi, že nereprezentují svým chováním

            a vystupováním jen sami sebe, ale celou školu.

 

 

POKYNY K SOUVISLÉ ODBORNÉ PRAXI

 

1. DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ ODBORNÉ PRAXE - formulář si žák stáhne ze stránek školy (ISAS) a nechá  je potvrdit v organizaci, kde bude praxi vykonávat a od zákonného zástupce - tři potvrzené výtisky odevzdá Ing. Josefu Tremlovi – viz. termín odevzdání potvrzených dohod. Při tisku dohody používejte oboustranný tisk.

2. POŽADAVKY NA PRAXI - přiložit k "Dohodě" a odevzdat odpovědnému pracovníkovi organizace zajišťující praxi.

3. DOCHÁZKOVÝ LIST - formulář si žák stáhne ze stránek školy (ISAS) – vytisknout -  odevzdat odpovědnému pracovníkovi organizace zajišťující praxi - na konci praxe vyzvednout od zodpovědného pracovníka organizace zajišťující praxi.

4. DOKLAD O PRAXI - formulář si žák stáhne ze stránek školy (ISAS) – vytisknout -  odevzdat odpovědnému pracovníkovi organizace zajišťující praxi - na konci praxe vyzvednout potvrzený od zodpovědného pracovníka organizace zajišťující praxi.

5. PROŠKOLENÍ BOZP k vykonávání odborné praxe – ihned při nástupu na praxi absolvuje žák školení BOZP a potvrzený formulář odevzdá ve škole.


 

Dokumenty ke stažení

Společné:

Potvrzení BOZP

Docházkový list

Sociální činnost:

                Požadavky na praxi SC

Dohoda na odbornou praxi

Veřejnosprávní činnost        :

                Požadavky na praxi VSC

Dohoda na odbornou praxi